เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

8 มกราคม 2554

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ


ความเป็นมาของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
นับย้อนเหตุการณ์อุทกภัยอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เมื่อปลายปี พ.ศ.2531 เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช บัญญัติพุทธศักราช 2498 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2532 และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 เรื่องการให้สัมปทานสิ้นสุดลงดังนั้นการจัดวางโครงการทำไม้ทั่วประเทศต้อง ยุติลงทุกโครงการและพื้นที่ เพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัดมิให้ถูกทำลายต่อไปพร้อมทั้ง ได้กำหนดให้ช่วงปี 2532-2535 เป็น "ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ" และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้ วันที่ 14 มกราคม ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ที่บรรณารักษ์
    จัดหามาให้ค่ะ

    ตอบลบ

ตัวหนอนสนทนา